نقش سرعت در تلفات رانندگی

پژوهشها و مطالعات انجام شده در مراكز تحقيقاتي حمل و نقل اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه عامل سرعت در ازدياد يا كاهش ريسك تصادفات مرگبار، نقش عمده و كليدي را دارد. عامل اصلي 85% از تصادفات مرگبار سرعت غير مجاز است. با اين وجود، دو عامل تمايل انسان به رانندگي با سرعت هر چه بيشتر و اينكه 90% از رانندگان خود را راننده­اي ماهر مي دانند كه قادر است در تمام شرايط كنترل خودرو را حفظ نمايد، باعث مي شود كه بسياري از رانندگان، به صورت عادي حد سرعت مجاز را رعايت ننمايند. از اينرو آموزش ترافيك در كنار اعمال قانون از ضروريات كاهش سرعت ميانگين ترافيك است.

برای اطلاعات بيشتر به مقاله زير مراجعه نماييد

Speed_injuries