مقالات سازمان بهداشت جهانی در مورد تلفات جاده ای

برای اطلاع از مقالاتی که سازمان بهداشت جهانی برای جلوگيری از افزايش تلفات جاده ای منتشر کرده است مي توانيد به لينک های زير مراجعه نماييد

 

www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en

 

www.who.int/roadsafety/en