مقاله ارائه شده در کنفرانس

مقاله ارائه شده توسط مديرعامل محترم جناب آقای دکتر سپهری در نخستين همايش سيستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای در لينک زير موجود است:

متن کامل مقاله