دوربین سرعت سنج با سنسور ويدئويي ثبت تخلفات سرعت ميانگين و آمارگیری

.

 

http://www.aimscontrol.com/Upload/Images/video.jpg

GSN-VC 201: دوربین سرعت سنج با سنسور ويدئويي ثبت تخلفات  سرعت ميانگين

و مدیریت هوشمند ترافیک و آمارگیری

 دوربین سرعت سنج با سنسور پردازش تصویر (ویدئوئی) ثبت تخلفات سرعت ميانگين و برای مدیریت هوشمند ترافیک و آمارگیری، پلاک خوانی کلیه خودروها، رسم گرافهای مدیریتی، محاسبه سرعت میانگین ترافیک (زمان سفر) طبقه بندی خودروها و محاسبه سرعت میانگین کلیه خودروها با دو سیستم        

*تشخیص سرعت لحظه ای تمام خودروها تا 170 کیلومتر در ساعت در شرایط جوی و محیطی مناسب

*ثبت پلاک کلیه خودروها و طبقه بندی خودروها در شرایط جوی و محیطی مناسب

* محاسبه سرعت میانگین خودروها با دو سیستم در شرایط جوی و محیطی مناسب

* ارائه گرافهای مدیریتی از سرعت لحظه ای، سرعت میانگین و غیره

*پلاک خوانی کلیه خودروها و طبقه بندی خودروها در شرایط جوی و محیطی مناسب (برای طبقه بندی کامل از دو سنسور پردازش تصویر پلاک خوانی و تعقیب شکل هندسی ) استفاده میشود.